Το παρόν ερωτηματολόγιο, καθώς και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σ’ αυτό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας. Το παρόν περιέχει πληροφορίες και ερωτήσεις που είναι εμπιστευτικές και ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law και απαγορεύεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους, να αντιγράφονται ή να χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, από τον παραλήπτη ή και οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law.