Οι πρόσφατοι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / GDPR), έχουν υποχρεωτική και υπερνομοθετική ισχύ. Με καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης την 25η Μαΐου 2018, από τη στιγμή που οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ, είτε πρόκειται για τους πελάτες του, είτε για τρίτους είτε για τους υπαλλήλους του, και ανεξάρτητα από το εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο καθεστώς GDPR. Εμείς αναλαμβάνουμε την συμμόρφωσή σας με τον Κανονισμό, προβαίνοντας στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1 – Εξετάζεται ο απαιτούμενος όγκος εργασιών για την προετοιμασία φακέλου και λοιπών ενεργειών που απαιτούνται για την συμμόρφωσή σας με τον GDPR, πριν από την καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης, ήτοι τις 25/05/2018. Για το σκοπό αυτό, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα σας αποσταλεί ένα “Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Συμμόρφωσης της Εταιρείας”. Θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές και να επιστρέψετε τις απαντήσεις σε εμάς για εξέταση. Κατόπιν, θα προβούμε στην εκτίμηση των απαντήσεων σας, και λοιπών πληροφορίων που τυχόν ζητηθούν, και θα σας αποστείλουμε το κόστος και τον εκτιμώμενο χρόνο για την προετοιμασία του φακέλου συμμόρφωσης και την εκτέλεση των λοιπών ενεργειών συμμόρφωσης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα ακόλουθα βήματα.

Βήμα 2 – Σε περίπτωση συμφωνίας, γίνεται ενδελεχής νομικός έλεγχος και αξιολόγηση των μεθόδων επικοινωνίας της εταιρείας σας, των συστημάτων πληροφορικής (ή οποιωνδήποτε άλλων συστημάτων που αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα), των πολιτικών, των συμβάσεων με τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προμηθευτές, των εταιρικών κανόνων όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας κ.λπ. εγγράφων και διαύλων επικοινωνίας που κριθούν απαραίτητα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα ως άνω έγγραφα, συντάσσονται από την αρχή από εμάς.

Βήμα 3 – Εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών τόσο στα έγγραφα όσο και στα πληροφοριακά συστήματα σας ή οπουδήποτε αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα.

Βήμα 4 – Ολοκλήρωση προετοιμασίας φακέλου συμμόρφωσης και νομική γνωμοδότηση σχετικά με την συνολική συμμόρφωση σας με τον νέο νόμο για τα προσωπικά δεδομένα.

Βήμα 5 – Συνεχής υποστήριξη – Παροχή υπηρεσίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (γνωστός ως DPO) ή υποστήριξη ενός υπευθύνου προστασίας της επιλογής σας.

Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή εξαιρετικά υψηλών προστίμων. Τα πρόστιμα έως 4% επί των ετήσιου τζίρου ή μέχρι 20 εκατ. Ευρώ, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο, λόγω μη συμμόρφωσης, είναι εξαιρετικά υψηλά και μπορούν εύκολα να θέσουν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εκτός αγοράς.

Η ημερομηνία συμμόρφωσης, 25 Μαΐου 2018, είναι πολύ κόντα!

Ευχαριστούμε θερμά.

H παρούσα ενημερώση, καθώς και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σ’ αυτή, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας. Το παρόν περιέχει πληροφορίες και ερωτήσεις που είναι εμπιστευτικές και ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law και απαγορεύεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους, να αντιγράφονται ή να χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, από τον παραλήπτη ή και οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του δικηγορικού γραφείου με την επωνυμία Sarakinos Law.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ