Το ποινικό δίκαιο μπορεί να είναι μία συναισθηματικά επώδυνη διαδικασία. Ο τομέας δραστηριότητας μας επικεντρώνεται στο να κάνει την διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους πελάτες, κρατώντας τους συνεχώς ενήμερους, διασφαλίζοντας μη καταδίκη ή τουλάχιστον σημαντικά μειωμένη ποινή.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας ποινικού δικαίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Εκπροσώπηση πελατών (τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών) σε κατηγορίες εις βάρους τους για διάφορα ποινικά αδικήματα (π.χ. απάτη, φορολογικά αδικήματα, δυσφήμιση, καθυστέρηση καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο).
  • Εκπροσώπηση δημόσιων υπαλλήλων για πειθαρχικά/ποινικά παραπτώματα, τόσο κατά την πειθαρχική διαδικασία όσο και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
  • Εκπροσώπηση πελατών σε κατηγορίες εις βάρους τους για διάφορα αδικήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (π.χ. ανυποταξία), τόσο κατά τη διάρκεια της εξωδικαστικής διαδικασίας – προσφυγή ενώπιον της στρατιωτικής διοίκησης όσο και ενώπιον των στρατιωτικών δικαστηρίων.
  • Αδικήματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με εμπειρία στην προληπτική αναγνώριση πράξεων δυνάμενες να προκαλέσουν υποψίες στοιχειοθέτησης του εν λόγω αδικήματος.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ