Η εξαιρετική γνώση του εγχώριου και  ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί τη βάση ενός γρήγορου και επιτυχούς χειρισμού των σχετικών ζητημάτων.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις αναφορικά με την συμμόρφωση τους στις απαιτήσεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων εργαζομένων.
  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις αναφορικά με τις εκάστοτε υποχρεώσεις γνωστοποίησης και υποβολής εγγράφων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ