Η πολυδικαιϊκή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία εγγυάται υπηρεσία υψηλής ποιότητας. Από ζητήματα χρηματοπιστωτικών μέσων μέχρι ζητήματα ανακεφαλαιοποίησης, ο τομέας toy χρηματοοικονομικού και τραπεζικού δικαίου εντοπίζει άμεσα και με ακρίβεια τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια πολύπλοκων, διασυνοριακών χρηματοοικονομικών και τραπεζικών συναλλαγών.

Μεταξύ άλλων, ο τομέας χρηματοοικονομικού και τραπεζικού δικαίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Δανεισμό τίτλων.
  • Ν. 3606/2007 (ελληνικός νόμος περί χρηματαγορών) και Ν. 4099/2012 (ελληνικός νόμος περι αμοιβαίων κεφαλαίων).
  • Διαχωρισμό κεφαλαίων για σκοπούς τήρησης των απαιτήσεων διαφάνειας.
  • Εκκαθάριση και διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων.
  • Λειτουργία Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ