Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος ν. 4624/2019 για την εφαρμογή του GDPR σε εθνικό επίπεδο.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 29/08/2019 (Α´, αρ. φυλ. 137), ο νέος εφαρμοστικός του ΓΚΠΔ (GDPR) νόμος 4624/2019 με τίτλο:

“Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016”.

Ακολουθεί το κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στον παρακάτω σύνδεσμο: