Παρέχουμε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης στο προσωπικό επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς νόμους και βέλτιστες πρακτικές. Παρέχουμε και εφαρμόζουμε με επιτυχία, εξατομικευμένα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε όλους τους απαιτούμενους τομείς του δικαίου. Ενδεικτικά:

Εταιρική διακυβέρνηση

Η δραστηριότητά μας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης εκτείνεται από την εκπροσώπηση μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών, δικαστικά ή/και εξωδικαστικά, έως την παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματίες για τη σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα και την παρακολούθηση της τήρησης των τρεχουσών υποχρεώσεων, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας.

Οι πρόσφατες επιτυχίες του γραφείου μας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν:

 • Παροχή συμβουλών στον μεγαλύτερο προμηθευτή τυριού στην Ελλάδα σχετικά με τη συμμόρφωσή του με διάφορα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Υποστήριξη πελατών για τη σύσταση επιχειρηματικών οντοτήτων κάθε τύπου/μεγέθους.
 • Παροχή συμβουλών σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές εταιρείες κάθε τύπου για την άντληση κεφαλαίων άνω των 500.000 ευρώ μέσω της παροχής εγγυήσεων ή μέσω πώλησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Εκπροσώπηση μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών κάθε τύπου σε δικαστικές διαμάχες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
 • Παροχή συμβουλών και σύνταξη καταστατικών/εταιρικών κανονισμών, συμφωνιών αγοράς μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης και συμφωνιών μεταξύ των μεριδιούχων, για λογαριασμό μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφιακών συναλλαγών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για την προετοιμασία της Aρχικής Δημόσιας Προσφοράς.

Τους τελευταίους μήνες, συμβουλεύουμε διάφορες εταιρείες και φορείς του δημοσίου σχετικά με τη νομική συμμόρφωσή τους με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες βέλτιστες νομικές πρακτικές για την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), βοηθάμε τους πελάτες μας να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις και παραμέτρους της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG metrics).

Προστασία δεδομένων, ιδιωτικότητα & απόρρητο

Ο τομέας της προστασίας δεδομένων του γραφείου μας παρέχει συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, από ιδιωτικές εταιρείες έως δημόσιους φορείς, για όλες τις πτυχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση του απορρήτου. Χρησιμοποιώντας φιλικό προς το χρήστη λογισμικό με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, το δικηγορικό γραφείο Sarakinos Law παρέχει εξατομικευμένες, κατανοητές, ρεαλιστικές και έγκαιρες συμβουλές. Επιπλέον, παρακολουθούμε όλες τις τρέχουσες και επερχόμενες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών (π.χ. νέοι νόμοι, κανονισμοί, σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, κανονιστικού περιεχομένου οδηγίες κ.λπ.), βοηθώντας έτσι τους πελάτες μας να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις.

Οι υπηρεσίες μας για την κανονιστική συμμόρφωση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας και του απορρήτου περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, κατευθυντήριων οδηγιών, μέτρων και άλλων πλαισίων διακυβέρνησης για τη διαχείριση της χρήσης δεδομένων.
 • Βοήθεια στην χαρτογράφηση δεδομένων και στην διαχείριση αξιολογήσεων προμηθευτών.
 • Συνεργασία με τους βασικούς εσωτερικούς εταιρικούς φορείς για την επανεξέταση των projectκαι των σχετικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ο περιορισμός των κινδύνων.
 • Λειτουργία ως το κεντρικό σημείο επαφής για τα ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και επικοινωνία με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι πρόσφατες υποθέσεις σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου περιλαμβάνουν:

 • Την επιτυχή ολοκλήρωση πλήθους προγραμμάτων συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ για μεγάλες διεθνείς εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες πληροφορικής, καθώς και για πολυάριθμους φορείς του δημόσιου, χρησιμοποιώντας τη μοναδική μας μέθοδο κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ – DPO) για μεγάλες διεθνείς εταιρείες πληροφορικής και εκδοτικούς οίκους, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσής τους με τον ΓΚΠΔ (GDPR).
 • Παράδοση άνω των 100 ωρών σεμιναρίων κατάρτισης ΓΚΠΔ/ΥΠΔ (GDPR/DPO), σε υψηλά ιστάμενους υπαλλήλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας, παρουσιάζοντας τις βασικές πτυχές.
 • Προσβολή επιβληθέντων προστίμων από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για μεγάλες εμπορικές εταιρείες και ιδιώτες.

Καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Ο κόσμος μας κινείται σταθερά προς ένα πιο ψηφιοποιημένο, ασφαλές στον κυβερνοχώρο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή ρυθμιστικά συστήματα επιδιώκουν μια πιο διαφανή, ασφαλή και απαλλαγμένη από το έγκλημα αγορά. Υπό το πρίσμα των διαδοχικών διεθνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, των συνεχιζόμενων εμπόλεμων ζωνών και της ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, η ανάγκη για αποτελεσματικότερα εργαλεία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης εγκληματικών δραστηριοτήτων έχει οδηγήσει στην επιβολή λεπτομερών και αυστηρών ρυθμιστικών μέτρων, τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλους τους τύπους επιχειρήσεων.

Το δικηγορικό γραφείο Sarakinos Law παρέχει λεπτομερείς νομικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) για διάφορες υπόχρεες οντότητες. Χρησιμοποιώντας τη βαθιά ακαδημαϊκή και πρακτική γνώση των τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών του AML, το δικηγορικό γραφείο Sarakinos Law υποστηρίζει όλους τους τύπους  των υπόχρεων επιχειρήσεων με φιλικά προς το χρήστη, ασφαλή και ισχυρά εργαλεία. Εξασφαλίζουμε επίσης ότι το προσωπικό τους είναι καλά εκπαιδευμένο για να στοχεύει και να αντιμετωπίζει με ακρίβεια και αμεσότητα δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

Με την πάροδο των ετών, έχουμε παράσχει συμβουλές και έχουμε πραγματοποιήσει παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το περίπλοκο και συχνά επικαλυπτόμενο νομικό και κανονιστικό τοπίο του AML. Επικεντρωνόμαστε στο σύνολο των θεμάτων, από την εφαρμογή ισχυρών μέτρων συμμόρφωσης έως την εκδήλωση ισχυρών αποκρίσεων σε ανησυχητικά ζητήματα ή προς τις ρυθμιστικές αρχές, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 50 αρμόδιους υπαλλήλους. 

Η νομική ομάδα του τομέα αντιμετώπισης ξεπλύματος μαύρου χρήματος (AML), σε συνεργασία με τον ομάδα χρηματοοικονομικού δικαίου μας, αυτή τη στιγμή εργάζεται στην δημιουργία μελέτης για τον εντοπισμό συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με εγκληματικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη στοχεύει στην παροχή: (α) συστάσεων για καλύτερη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων καθώς και για καλύτερη ρύθμιση της ανταλλαγής διακρατικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές κεφαλαίων, εναρμόνιση και προώθηση προτύπων για την ενίσχυση της ανίχνευσης των ροών χρημάτων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών, και (β) σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις αρμόδιες αρχές καθώς και τους δικαστικούς φορείς σχετικά με τον εντοπισμό, την κατάσχεση και το χειρισμό κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (Whistleblowers)

Η δραστηριότητά μας στον τομέα των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος υπήρξε  πολλά υποσχόμενη, καθώς είμαστε μία από τις πρώτες νομικές εταιρείες στην Ελλάδα που παρέχουν νομική συμβουλευτική και καθοδήγηση σχετικά με την πιο πρόσφατη νομοθεσία. Παρότι οι εν λόγω διατάξεις στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατες, έχουμε αποκτήσει σημαντική παρουσία στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με τις διατάξεις αφορώσες τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος.

Σε συνεργασία με μια φιλική προς το χρήστη, ασφαλή και διαπιστευμένη πλατφόρμα καταγγελιών, εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις με ισχυρά εργαλεία (πολιτικές, οδηγίες) και εκπαιδεύουμε το προσωπικό τους να χειρίζεται με ακρίβεια και αμεσότητα τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών μέσω του μοναδικού, ειδικά σχεδιασμένου συστήματος αναφορά.

Ένα από τα πολλά επιτεύγματα του γραφείου μας στον χώρο του whistleblowing είναι η παρουσία μας ως κεντρικοί ομιλητές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας άνω των 20 ωρών, με θέμα όλες τις πτυχές του whistleblowing για υπαλλήλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ανταγωνισμός

Παρέχουμε σταθερά υψηλού επιπέδου και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ανταγωνισμού και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε μεγάλες εταιρείες, τόσο κατά τη διάρκεια διαφορών που προκύπτουν από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και σε εξωδικαστικές διαδικασίες. Οι συμβουλές μας λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς και ενωσιακούς νόμους περί ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για διάφορους τομείς. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία των πελατών μας από μελλοντικούς αντιμονοπωλιακούς κινδύνους, μειώνοντας κατά συνέπεια το χρόνο και το κόστος της διαχείρισης.

Το δικηγορικό γραφείο Sarakinos Law διαθέτει τους πόρους και την ειδίκευση που απαιτούνται για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πολύπλοκα και συχνά καινοφανή ζητήματα που προκύπτουν στον τομέα αυτό.

Στις βασικές μας υπηρεσίες στον τομέα του ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας περιλαμβάνονται:

 • Προετοιμασία αντιμονοπωλιακών κατευθυντήριων γραμμών.
 • Παροχή εκπαίδευσης στους εργαζόμενους.
 • Εκτέλεση μέτρων δέουσας επιμέλειας.
 • Διεξαγωγή εικονικών αιφνιδίων ελέγχων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διανοητική ιδιοκτησία

Η έκθεση και η πρακτική εμπειρία μας σε όλα τα νομικά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχει δυναμικό χαρακτήρα. Ενεργούμε για λογαριασμό εταιρειών και ιδιωτών, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά, για την καταχώρηση των εμπορικών σημάτων τους, των καινοτομιών τους και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, παραδίδουμε έναν αυξανόμενο αριθμό παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ακαδημαϊκούς και υπαλλήλους επιχειρήσεων. 

Οι πρόσφατες επιτυχίες του γραφείου μας στον τομέα της πληροφορικής και των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας περιλαμβάνουν:

 • Εκπροσώπηση του μεγαλύτερου προμηθευτή τυριών στην Ελλάδα σε υποθέσεις παραβίασης εμπορικών σημάτων κατά άλλων προμηθευτών τυριών.
 • Καταχώρηση εμπορικών σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για λογαριασμό εθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς παροχής υπηρεσιών.
 • Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας καταχώρισης καινοτομιών στην Ελλάδα και διεθνώς για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.
 • Bασικοί ομιλητές και εκπαιδευτές για περισσότερες από 100 ώρες σε διάφορα θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. 

Εν κατακλείδι, η ομάδα του γραφείου μας αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ειδικών που αποτελείται από νομικούς, τεχνικούς πληροφορικής, συμβούλους ασφαλείας και οικονομικούς συμβούλους, καθώς και από Ελληνικές και αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες και οικονομολόγους. Το δίκτυο αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης σε κάθε τομέα συμμόρφωσης.

Ο κ. Ιωάννης Σαρακηνός, βασικός ερευνητής και βασικός ομιλητής για την κανονιστική συμμόρφωση των εταιρειών και των φορέων του δημοσίου, με πάνω από 50 ώρες διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τη συμμόρφωση, για λογαριασμό υψηλά ιστάμενων υπαλλήλων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, είναι επικεφαλής του τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης του γραφείου μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ